-
00
00
00
-
  • Πατήστε ή για να προσαρμόσετε τον αριθμό.
  • Εκκίνηση / Παύση : Enter
  • Όταν ξεκινήσει το χρονόμετρο, η διεύθυνση URL (διεύθυνση συνδέσμου) θα αλλάξει. Αυτή η διεύθυνση URL περιέχει πληροφορίες λειτουργίας για το χρονόμετρο. Μπορείτε να μοιραστείτε αυτήν τη διεύθυνση URL οπουδήποτε και θα εξακολουθεί να λειτουργεί.
  • Ο τίτλος είναι επεξεργάσιμος.
  • Οι διαφημίσεις είναι κρυφές σε λειτουργία πλήρους οθόνης.
  • Οι τίτλοι μπορούν να επεξεργαστούν μόνο στο δικό σας πρόγραμμα περιήγησης.
  • Συνδεδεμένοι web εφαρμογή, χωρίς καμία εγκατάσταση.
  • Ακρίβεια σε μικροδευτερόλεπτο (1/1000 δευτερόλεπτο).
  • Η διάρκεια του κουδουνίσματος περιορίζεται σε μέγιστο 90 δευτερόλεπτα.