Πραγματικό μέγεθος του United States Dollar (USD)

  • ύψος:66.3mm (2.61Ίντσα)
  • πλάτος:156.0mm (6.14Ίντσα)
{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  United States Dollar (USD) .