javascript validator

Javascript Validator είναι ένα στατικό εργαλείο ανάλυσης κώδικα που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού για τον έλεγχο αν JavaScript κώδικα περιέχει συντακτικό λάθος. Θα παρέχεται κυρίως ως ένα online εργαλείο.