Πραγματικό μέγεθος του AirPods

{as_size} / {as_monitor} iframe embed
Πραγματική εικόνα του μεγέθους της  AirPods .